Informacje o kursie Psychoterapii

Program, według którego będzie realizowany kurs dla terapeutów, otrzymał w czerwcu 2012 roku akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tym samym spełnia on formalne kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowując do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Merytorycznie i organizacyjnie program realizuje minima programowe szkolenia 
w psychoterapii, organizacji szkoleń oraz certyfikowania.


KIEROWNIK NAUKOWY KURSU: DR N. MED. WITOLD SIMON

Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt
w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor
w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association of Psychotherapy, American Group Psychotherapy Association oraz New Experience for Survivors of Trauma. Członek Society for Psychotherapy Research. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego.


ZESPÓŁ REALIZUJĄCY SZKOLENIE:

Kierownictwo i odpowiedzialność merytoryczna:

·         Mgr Magdalena Heckert-Pietraszko
·         Dr Jan Pietraszko

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodzą osoby posiadające:

Certyfikaty superwizora i/lub psychoterapeuty:
Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Certyfikaty i uprawnienia zagranicznych towarzystw psychoterapeutycznych.

Samodzielni pracownicy naukowi oraz osoby z tytułem doktora specjalizujące się w zakresie odpowiednich fragmentów szkolenia.


zapis na kurs


Organizacja szkolenia

Studia organizowane są przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Pełny cykl szkolenia obejmuje okres 4 lat. Zajęcia odbywać się będą w soboty
i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu, zawsze w tych samych ramach czasowych, od godziny 9.00. Program szkolenia, wraz z terminarzem i informacją o lokalizacji zajęć, uczestnicy otrzymają indywidualnie (na skrzynkę e-mailową).


OPIS KURSU

Formy zajęć:

Zajęcia wyposażające w wiedzę teoretyczną: wykłady, seminaria, konwersatoria, warsztaty dydaktyczne.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne: ćwiczenia, formy konwersatoryjno-warsztatowe, metody interaktywne (wykorzystanie informacji zwrotnej, praca w małych grupach, odgrywanie ról, symulacje procesu diagnostycznego i terapeutycznego, prezentacje audiowizualne, prezentacje własnych doświadczeń, wspólne analizy). 


Formy i metody samokształcenia:

Studiowanie zalecanego piśmiennictwa, zgodnego tematycznie z programem kształcenia.
Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
Przygotowanie referatów i publikacji.

Tryb i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności - 10% zajęć); aktywne uczestnictwo.
Sprawdziany wiedzy i umiejętności oraz superwizje na określonych etapach kształcenia.


MERYTORYCZNA CHARAKTERYSTYKA KURSU

Aspekty Treściowe

Celem kursu jest wyposażenie uczestnika w wiedzę dotyczącą głównych podejść terapeutycznych, teorii zmiany, społecznych i kulturowych aspektów psychoterapii;
zapoznanie z teoriami psychopatologii i rozwoju, zasadami dokonywania diagnoz i ocen procesu terapeutycznego oraz z podstawową wiedzą medyczną, jak też z problemami etyki zawodu psychoterapeuty.

Nacisk w programie szkolenia zostanie położony na kształtowanie u uczestników umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu terapeutycznego.


Treści kształcenia ujęto w cztery podstawowe moduły:

Podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne (260 godz.)
Podejście poznawczo-behawioralne (120 godz.)
Podejście humanistyczno-egzystencjalne (140 godz.)
Podejście systemowe (100 godz.)

Głównym nurtem w programie szkolenia jest podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne. Wiedza z zakresu pozostałych podejść prezentowana będzie w stopniu uzupełniającym. Wszystkie cztery moduły teoretyczno-praktyczne realizowane są w ilości godzin przekraczającej ustalone minima programowe kwalifikujące do egzaminu certyfikacyjnego. W założeniu organizatorów kursu taka liczba godzin stworzy uczestnikom możliwość stosowania również innych (niż typowe dla nurtu psychodynamicznego) form psychoterapii oraz ich integracji
w praktyce klinicznej.


Nacisk w programie szkolenia położono na wyposażenie uczestnika w:

Umiejętności terapeutyczne ogólne (niespecyficzne)
Umiejętności specyficzne dla poszczególnych realizowanych nurtów psychoterapii
Znajomość zasad interwencji w odniesieniu do głównych zespołów zaburzeń.


zapis na kurs


STRUKTURA SZKOLENIA

I. Część teoretyczna:

Główne kierunki w psychoterapii: założenia, zastosowania, ocena skuteczności, diagnoza specyficzna dla każdego z kierunków terapii (razem: 620 godz., w które włączone są godziny wykazane w Części praktycznej – w pozycji dotyczącej kształcenia umiejętności uwzględniających specyfikę danego podejścia).

Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia (15 godz.).
Zagadnienia etyczne (15 godz.).
Specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej (10 godz.).

Blok zajęć uzupełniających wiedzę z zakresu:
Medycyny (30 godz.) – zajęcia realizowane przez uczestników niebędących lekarzami
Psychologii klinicznej (30 godz.) - zajęcia realizowane przez uczestników niebędących psychologami

Teorii psychopatologii i diagnozy nozologicznej (30 godz.) - zajęcia realizowane przez wszystkich uczestników niebędących lekarzami ze specjalizacją psychiatryczną

II. Część praktyczna:

Metody terapeutyczne uwzględniające specyfikę danego podejścia.
Kształcenie umiejętności praktycznych – dialog terapeutyczny (140 godz.).
Superwizja pierwszych przypadków (minimum: 150 godz.).

Doświadczenia własne. Kształtowanie samoświadomości i analiza własnego funkcjonowania
w relacji psychoterapeutycznej (minimum: 250 godz.).

Staż kliniczny, zapewniający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie 
(minimum: 360 godz. - 3 miesiące).

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
ZAPRASZAMY NA ORGANIZOWANE W WARSZAWIE 11 MAJA 2018 BEZPŁATNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH SEMINARIUM Z PSYCHOTERAPII !