Kurs, szkolenie psychoterapii

CAŁOŚCIOWY KURS DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dzięki czemu po jego ukończeniu absolwent może podejść do certyfikacji PTP oraz EAP i zostać pełnoprawnym psychoterapeutą w Polsce i Unii Europejskiej.

Stawanie się psychoterapeutą to proces, fascynujący i trudny zarazem, pełen radości i niepokojów, nauki i niepewności, wyzwań i zewnętrznych wymagań. Na tej drodze niezwykle ważne jest zrównoważone doświadczanie zarówno autentycznie przeżytej terapii własnej, jak i adekwatnej indywidualnej i grupowej superwizji oraz szkolenia będącego intelektualnym wyzwaniem.
 
Nasz integratywny kurs dla przyszłych psychoterapeutów oferuje cenną możliwość uczenia się wewnętrz- i zewnątrzpsychicznej elastyczności, tj. umiejętności doświadczania siebie oraz pacjenta/klienta z różnych perspektyw.

Szeroka rozpiętość teoretyczna naszego kursu psychoterapii (kursanci mają możliwość uczenia się podejść: psychoanalitycznego, psychodynamicznego, egzystencjalno-humanistycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego, psychodramy, Gestalt), możliwość stażowania oraz superwizji, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z doświadczonymi terapeutami, którzy umieją i lubią przekazywać swą wiedzę innym - to wszystko stwarza realną szansę, że kursanci po zakończeniu naszego kursu będą wyposażani w różnorakie stosowne narzędzia pracy terapeutycznej.


zapis na kurs

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW

Celem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego jest przygotowanie do uzyskania certyfikatu w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (PTP) oraz samodzielnego wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę z zakresu głównych podejść terapeutycznych, teorii zmiany oraz społecznych i kulturowych aspektów psychoterapii. Główny nacisk kładziony jest na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu terapeutycznego.

W programie szkolenia uwzględniono m. innymi wiedzę z zakresu głównych nurtów psychoterapii:
 • Teorie psychopatologii i rozwoju
 • Zasady dokonywania diagnoz i ocen procesu psychoterapeutycznego
 • Specyfiki psychoterapii
 • Zagadnienia etyczne

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wyposażony w:
 • Umiejętności terapeutyczne ogólne (niespecyficzne)
 • Umiejętności specyficzne dla poszczególnych realizowanych nurtów psychoterapii
 • Znajomość zasad interwencji w odniesieniu do głównych zespołów zaburzeń.

MODUŁY SZKOLENIA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Ilość godzin wszystkich czterech modułów teoretyczno-praktycznych przekracza ustalone minima programowe kwalifikujące do egzaminu certyfikacyjnego dla psychoterapeutów. Treść kształcenia ujęto w czterech podstawowych modułach. Głównym nurtem w programie kursu jest podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne, pozostałe moduły szkolenia realizowane są w stopniu uzupełniającym.

 • Podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne (260 godz.)
 • Podejście poznawczo-behawioralne (120 godz.)
 • Podejście humanistyczno-egzystencjalne (140 godz.)
 • Podejście systemowe (100 godz.)

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA SZKOLENIA

Część teoretyczna szkolenia z psychoterapii ma za zadanie wyposażyć uczestnika w wiedzę teoretyczną poprzez wykłady, seminaria, konwersatoria oraz warsztaty dydaktyczne:

 • 620 godzin - Główne kierunki w psychoterapii: założenia, zastosowania, ocena skuteczności, diagnoza (specyficzna dla każdego z kierunków terapii)
 • 15 godzin – Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka
 • 15 godzin – Zagadnienia etyczne pracy psychoterapeuty
 • 10 godzin – Specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
Blok zajęć uzupełniających:

 • 30 godzin – Podstawowe zagadnienia medyczne (dla uczestników kursu niebędących lekarzami)
 • 30 godzin – Psychologia kliniczna (dla uczestników kursu niebędących psychologami)
 • 30 godzin – Teoria psychopatologii i diagnozy nozologicznej (dla wszystkich uczestników niebędących lekarzami ze specjalizacją psychiatryczną)

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA

Praktyczna część szkolenia składa się z ćwiczeń, form konwersatoryjno-warsztatowych oraz metod interaktywnych.
Kształcenia umiejętności praktycznych odbywa się w zakresie poszczególnych podejść w psychoterapii, spójnych z poszczególnymi nurtami:

 • 140 godzin – Dialog terapeutyczny – kształcenie umiejętności praktycznych.
 • 50 godzin – Superwizja grupowa pierwszych przypadków
 • 250 godzin – Doświadczenia własne - kształtowanie samoświadomości i analiza własnego funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej

zapis na kurs

ORGANIZACJA SZKOLENIA PTP

Szkolenie dla przyszłych psychoterapeutów organizowane jest przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (Zajęcia odbywają się we Wrocławiu oraz Warszawie), która od 2012 roku posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kurs z psychoterapii przygotowuje i umożliwia przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego PTP.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
ZAPRASZAMY NA ORGANIZOWANE W WARSZAWIE 11 MAJA 2018 BEZPŁATNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH SEMINARIUM Z PSYCHOTERAPII !