Program merytoryczny kursu

Poszczególne szkoły i podejścia terapeutyczne 
(zawartość teoretyczno-praktyczna programu)

Psychoterapia w podejściu psychodynamiczno-psychoanalitycznym:

Zagadnienia teoretyczne (120 godz.)
Kształcenie umiejętności praktycznych (140 godz.)

I.    Psychoanaliza. Psychoterapia analityczna. Teoria. Diagnoza.
Zagadnienia kliniczne.

Podstawowe odkrycia i koncepcje teoretyczne Freuda 
Model aparatu psychicznego.
Koncepcja stłumienia.
Marzenia senne.
Zagadnienia techniczne i ramy pracy terapeutycznej.
Wkład Melanii Klein do psychoanalizy. 
Pierwotne formy organizacji życia psychicznego.
Pozycja schizoidalno-paranoidalna.  
Pozycja depresyjna.
Współczesna myśl kleinowska.
Koncepcja narcyzmu.
Nerwice. Psychozy. Depresje. Perwersje.
Organizacja pracy terapeutycznej. Psychoanaliza i inne formy terapii psychoanalitycznej. 
Terapia psychoz.
Terapia dzieci i młodzieży.
Psychoterapia analityczna w szpitalu i publicznej służbie zdrowia.
Psychoterapia analityczna w systemach penitencjarnych.
Zagadnienia etyczne.
Szkolenie w psychoanalizie i terapii analitycznej.
Psychoanaliza jako nauka. Badania.
Psychoanaliza stosowana. Kultura, sztuka, socjologia, biznes.

II.    Zastosowanie podejścia psychodynamiczno-psychoanalitycznego
w rozumieniu i w leczeniu:

Schizofrenii.
Tendencji destrukcyjnych i autodestrukcyjnych w aktywności jednostki.
Zaburzeń odżywiania się.

III.    Celem części praktycznej jest kształcenie umiejętności stosowania psychoterapii w podejściu psychodynamiczno-psychoanalitycznym, a w tym:

Diagnozowania psychodynamicznych uwarunkowań zaburzeń.
Technik psychoterapii psychodynamicznej.
Etapów terapii psychodynamicznej.
Zastosowania psychoterapii psychodynamicznej.


Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna (TPB)

Zagadnienia teoretyczne (70 godz.)
Kształcenie umiejętności praktycznych (50 godz.)

I.    Terapia poznawczo-behawioralna:

Rys historyczny. Skuteczność TPB w różnych zaburzeniach psychicznych.
Podstawy i charakterystyka TPB (relacja terapeutyczna, struktura sesji, informacja zwrotna, prace domowe, modele, dialog sokratejski, sformułowanie, praca z kluczową treścią poznawczą).

Wywiad w TPB i pomiar problemu.
Sformułowanie w TPB w oparciu o model ogólny (opis problemu na tu i teraz; etiologia problemu; mechanizmy podtrzymujące psychopatologię).
Cele pacjenta. Cele terapeutyczne. Plan terapii.
Praca z różnymi poziomami treści poznawczych a dobór technik w oparciu
o sformułowanie.
Techniki poznawcze.
Techniki behawioralne.
Zastosowanie podejścia TPB w terapii indywidualnej, par, rodzin, grupowej.

II.    Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wobec różnych grup pacjentów (lękowych, depresyjnych, problemów z motywacją, w terapii rodzin).


III.    Terapia behawioralna:

Metody terapii oparte na warunkowaniu klasycznym: teoria i techniki.
Metody terapii oparte na warunkowaniu instrumentalnym: teoria i techniki. Możliwości zastosowania w leczeniu zaburzeń dziecięcych.

IV.    Część praktyczna kształci umiejętność stosowania terapii poznawczo-behawioralnej w zakresie:

Diagnozowania nawykowych reakcji i ich uwarunkowań.
Diagnozowania schematów poznawczych ważnych w diagnozowaniu zaburzeń.
Formułowania przypadków pacjentów w oparciu o model TPB.
Dostosowania planu terapii behawioralnej do rodzaju zaburzeń pacjenta.
Poznawczych metod terapii.
Technik terapii behawioralnej.
Umiejętności rozpoznawania zmian zachodzących na poszczególnych etapach psychoterapii.


Psychoterapia systemowa

Zagadnienia teoretyczne (60 godz.)
Kształcenie umiejętności praktycznych (40 godz.)

I.    Zagadnienia teoretyczne:

Ewolucja myślenia systemowego w teorii i praktyce w terapii rodzin. Omówienie założeń właściwych poszczególnym szkołom.
Diagnozowanie czynników warunkujących zaburzenia.
Interwencje terapeutyczne wykorzystywane w terapii systemowej.
Zastosowanie terapii systemowej w terapii rodzin, par i pracy z indywidualnym pacjentem. 
Terapia rodzin: z rodziną, dziećmi i młodzieżą.
Terapia małżeńska i terapia par.

II.    Część praktyczna, to kształtowanie umiejętności praktycznego stosowania psychoterapii systemowej, a w tym:

Diagnozowania czynników warunkujących zaburzenie.
Tworzenie warunków relacji terapeutycznej według zasad terapii systemowej.
Rozpoznawanie i analizowanie procesu terapii rodziny, pary i pracy z indywidualnym pacjentem.
Stosowanie technik właściwych dla terapii rodziny.
Prowadzenie rodziny przez poszczególne etapy procesu.


Psychoterapia w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym:

Zagadnienia teoretyczne (65 godz.)
Kształcenie umiejętności praktycznych (75 godz.)

I.   Zagadnienia teoretyczne: Właściwości formalne procesu terapeutycznego. Diagnoza i interwencja.

Myśl humanistyczno-egzystencjalna i jej narodziny na gruncie psychoterapii.
Antropologia psychologii i psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej.
Epistemologia psychologii i psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej.
Zagadnienie normy i patologii w ujęciu humanistyczno-egzystencjalnym.
Specyfika podejścia humanistycznego i egzystencjalnego w psychoterapii.
Dialog terapeutyczny w przebiegu psychoterapii.
Troski ostateczne człowieka a psychoterapia.
Sytuacje graniczne a psychoterapia.
Rola psychoterapeuty w procesie terapeutycznym.
Etyka psychoterapii.
Zastosowanie psychoterapii humanistycznej w terapii grupowej i w grupach wsparcia.

II.      Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie spójnym z nurtem humanistyczno-egzystencjalnych założeń psychoterapii.

Wykorzystanie myślenia humanistyczno-egzystencjalnego w budowaniu relacji terapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tego sposobu myślenia w poszczególnych fazach procesu terapii: 

Budowania relacji zapewniających bezpieczeństwo, bezwarunkową akceptację i otwartość
Planowania terapii w oparciu o rozpoznanie
Zawierania kontraktu
Budowania strategii interwencji
Stosowania technik specyficznych dla tego podejścia
Prowadzenia pacjenta przez poszczególne etapy procesu terapii i umiejętność ich rozpoznawania.

III.    Podejście Gestalt- zajęcia teoretyczno-praktyczne.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
ZAPRASZAMY NA ORGANIZOWANE W WARSZAWIE 11 MAJA 2018 BEZPŁATNE I OTWARTE DLA WSZYSTKICH SEMINARIUM Z PSYCHOTERAPII !