Wakacje z Psychoterapią

Szanowni Państwo,

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii zaprasza na organizowane we Wrocławiu – na początku września 2018 r. – „Wakacje z psychoterapią”. 

Proponujemy Państwu dwa szkolenia prowadzone przez Panią mgr Józefę Cisek – terapeutkę, szkolącą również w ramach organizowanego przez Fundację 4-letniego całościowego kursu psychoterapii.

  • 9 września odbędzie się seminarium na temat: „Marzenie senne w praktyce klinicznej”.
  • 16 września tematem szkolenia będzie „Przeniesienie w praktyce klinicznej”.

Każde ze szkoleń stanowi odrębną całość, więc możliwy jest zapis albo na oba seminaria, albo na jedno z nich.

Szkolenia są dofinansowane przez Fundację. Cena pojedynczego szkolenia dla uczestników kursu 4-letniego wynosi 50 zł, a dla pozostałych chętnych 100 zł.


Treść szkoleń:


Marzenie senne w praktyce klinicznej.
Tematem seminarium będzie zarysowanie obecnych w psychoterapii nurtów myślenia o marzeniu sennym jako źródle poznania dynamiki relacyjnej i wewnętrznej pacjenta, jego przeszłości, aktualności i oczekiwań od życia.

Analizując marzenia senne pacjentów rozumiane jako jeden ze sposobów ich komunikacji w procesie psychoterapii, autorka zwraca uwagę na przyczyny wyboru przez pacjenta takiej drogi przekazu w dialogu psychoterapeutycznym. Rozważa współistnienie przeżywanych zagrożeń i potrzeby rozpoznania, spostrzegając opowiedziane przez pacjenta marzenie senne jako bezpieczną dla niego formę komunikacji przeżyć wstydliwych, budzących lęk, dotyczących relacji psychoterapeutycznej. Autorka obrazuje w swoim wystąpieniu marzenie senne pacjenta jako cenne źródło wiedzy dla obu stron na temat mechanizmów czynienia obcym, innym, tego co doświadczane w kontakcie. Zwraca uwagę na postawę badawczą psychoterapeuty. Jego ciekawość i skrupulatność w gromadzeniu danych o przebiegu kontaktu z pacjentem. Otwartość na przyjmowanie informacji wyłaniających się ze zgromadzonego i reflektowanego materiału, oraz empatię która zwiększa szanse na zakomunikowanie rozpoznania w rozwojowy dla pacjenta sposób. Podsumowując, autorka wskazuje na różnice uwidaczniające się w obrazie, funkcji i formie przekazu marzeń sennych u pacjentów o różnym poziomie organizacji osobowości. Konkluzja ta stanowi punkt wyjścia do sformułowania wniosków istotnych dla pracy psychoterapeutycznej.

Przeniesienie w praktyce klinicznej.
W seminarium omówione zostanie zjawisko przeniesienia jako fenomen regresywny, mający charakter nieświadomego demonstrowania zjawisk z przeszłości, racjonalizowanych aktualną sytuacją. Autorka przybliży dynamikę nieświadomego odtwarzania na podstawie analizy przypadków klinicznych. Zobrazuje jak w aktualnej sytuacji dialogu terapeutycznego rozpoznajemy swoisty rodzaj iluzji pacjenta, czasowej i odwracalnej. Analizując zjawisko przeniesienia jako kopalnię wiedzy archeologicznej o pacjencie dla terapeuty, autorka zwróci uwagę na warunki, w jakich odbywa się proces leczenia i postawę terapeuty w tym procesie.

Omawiając klasyczne podejście do zjawiska przeniesienia, przedstawi ewolucję myślenia o przeniesieniu w praktyce klinicznej, mechanizm projekcyjnej identyfikacji, oraz możliwości pracy w oparciu o relację terapeutyczną z pacjentami o niskim poziomie organizacji osobowości.

Przybliżając osłabienie sceptycyzmu podejścia klasycznego co do możliwości leczenia tych pacjentów, zwróci uwagę na ich patologię „ja”, która odzwierciedla się w relacji przeniesieniowej. Zobrazuje jak sposób bycia tych pacjentów w relacji odzwierciedla ich rzeczywistość wewnątrzpsychiczną, która jest wynikiem procesów projekcji i introjekcji. Mając na uwadze, że świat wewnątrzpsychiczny pacjenta tworzy się ciągle i modyfikuje poprzez procesy rzutowania i uwewnętrzniania, uwidoczni funkcję osoby leczącej jako przetwarzacza i modyfikatora. Widząc terapeutę jako pewnego rodzaju „ego pomocnicze” pacjenta, zwróci uwagę na ważność odczuć przeciwprzeniesieniowych u terapeuty i systematyczną ich analizę.

Na wstępie autorka odniesie się do zjawiska przeniesienia w szerszym kontekście, jako jedynie mechanizmu przemieszczenia pewnych postaw, zachowań, odczuć, które mają charakter sztywny, irracjonalny, nieadekwatny do sytuacji. Występują w życiu pacjenta, ale nie są rozpoznawane i interpretowane w kontekście relacji terapeutycznej. Czyli nie traktuje się ich jako źródła wiedzy o nieświadomych doświadczeniach pacjenta w relacji z osobami znaczącymi, ani jako przejawu jego wewnętrznej struktury.

Tutaj omawiając zjawisko przeniesienia jako przejaw mechanizmu przemieszczenia, krótko autorka odniesie się do innych kierunków psychoterapeutycznych, za którymi stoją odrębne paradygmaty widzenia człowieka i determinantów jego zachowań.

Następnie przejdzie do omówienia drogi odkrycia zjawiska przeniesienia przez Freuda w praktyce klinicznej, specyfiki tego zjawiska u pacjentów nerwicowych i niżej zorganizowanych, podziału reakcji przeniesieniowych oraz istotnych elementów pracy z przeniesieniem, kończąc opracowanie krótkim podsumowaniem najważniejszych kwestii w całości zjawiska przeniesienia.
Prowadząca: Mgr Józefa Cisek, specjalistka drugiego stopnia psychologii klinicznej, psychoterapeutka
i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
psychoterapeutka EAP.

Terminy: 9 i 16 września 2018 r., godz. 10.00-18.00.

Miejsce: Wrocław, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, ul. Krakowska 56-62.

Zapisy: mheckert.pietraszko@fundacja-wroclaw.org


Serdecznie zapraszamy na „Wakacje z psychoterapią”!


« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


zapraszamy na kolejne edycje w warszawie i we wrocławiu czteroletniego kursu psychoterapii. początek roku akademickiego: październik 2019