Bezpieczeństwo Twoich danych!

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r., przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych, które znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439834, numer NIP: 8943042565, REGON: 0220100004
2.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia/kontynuowania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące z Administratorem celem realizacji zawartej z Państwem umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych.
9. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. z RODO.

10. W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości związanych z powyższą kwestią, prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@fundacja-wroclaw.org  bądź telefoniczny: 795 97 97 91

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.