Kurs, szkolenie psychoterapii

CAŁOŚCIOWY KURS DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dzięki czemu po jego ukończeniu absolwent może podejść do certyfikacji PTP oraz EAP i zostać pełnoprawnym psychoterapeutą w Polsce i Unii Europejskiej.

Stawanie się psychoterapeutą to proces, fascynujący i trudny zarazem, pełen radości i niepokojów, nauki i niepewności, wyzwań i zewnętrznych wymagań. Na tej drodze niezwykle ważne jest zrównoważone doświadczanie zarówno autentycznie przeżytej terapii własnej, jak i adekwatnej indywidualnej i grupowej superwizji oraz szkolenia będącego intelektualnym wyzwaniem.
 
Nasz kurs dla przyszłych psychoterapeutów oferuje cenną możliwość uczenia się wewnętrz- i zewnątrzpsychicznej elastyczności, tj. umiejętności doświadczania siebie oraz pacjenta/klienta z różnych perspektyw.

Szeroka rozpiętość teoretyczna naszego kursu psychoterapii (kursanci mają możliwość uczenia się podejść: psychoanalitycznego, psychodynamicznego, egzystencjalno-doświadczeniowego, poznawczo-behawioralnego, systemowego, psychodramy, Gestalt), możliwość uczestniczenia w terapii własnej oraz superwizji, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z doświadczonymi terapeutami, którzy umieją i lubią przekazywać swą wiedzę innym - to wszystko stwarza realną szansę, że kursanci po zakończeniu naszego kursu będą wyposażani w różnorakie stosowne narzędzia pracy terapeutycznej.


zapis na kurs

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW

Celem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego jest przygotowanie do uzyskania certyfikatu w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (PTP) oraz samodzielnego wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę z zakresu głównych podejść terapeutycznych, teorii zmiany oraz społecznych i kulturowych aspektów psychoterapii. Główny nacisk kładziony jest na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu terapeutycznego.

W programie szkolenia uwzględniono m. innymi wiedzę z zakresu głównych nurtów psychoterapii oraz:
 • Teorie psychopatologii i rozwoju
 • Zasady dokonywania diagnoz i ocen procesu psychoterapeutycznego
 • Specyfiki psychoterapii
 • Zagadnienia etyczne

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wyposażony w:
 • Umiejętności terapeutyczne ogólne (niespecyficzne)
 • Umiejętności specyficzne dla poszczególnych realizowanych nurtów psychoterapii
 • Znajomość zasad interwencji w odniesieniu do głównych zespołów zaburzeń.

MODUŁY SZKOLENIA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Ilość godzin wszystkich czterech modułów teoretyczno-praktycznych przekracza ustalone minima programowe kwalifikujące do egzaminu certyfikacyjnego dla psychoterapeutów. Treść kształcenia ujęto w czterech podstawowych modułach. Głównym nurtem w programie kursu jest podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne, pozostałe moduły szkolenia realizowane są w stopniu uzupełniającym.

 • Podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne (260 godz.)
 • Podejście poznawczo-behawioralne (120 godz.)
 • Podejście humanistyczno-doświadczeniowe (140 godz.)
 • Podejście systemowe (100 godz.)

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA SZKOLENIA

Część teoretyczna szkolenia z psychoterapii ma za zadanie wyposażyć uczestnika w wiedzę teoretyczną poprzez wykłady, seminaria, konwersatoria oraz warsztaty dydaktyczne:

 • 620 godzin - Główne kierunki w psychoterapii: założenia, zastosowania, ocena skuteczności, diagnoza (specyficzna dla każdego z kierunków terapii)
 • 10 godzin – Między normą a zaburzeniem. Oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży.
 • 15 godzin – Specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
 • 10 godzin – Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii.
 • 10 godzin – Diagnoza psychologiczna.
 • 15 godzin – Zagadnienia etyczne pracy psychoterapeuty.
Blok zajęć uzupełniających:

 • 30 godzin – Podstawowe zagadnienia medyczne (dla uczestników kursu niebędących lekarzami)
 • 30 godzin – Psychologia kliniczna (dla uczestników kursu niebędących psychologami)
 • 30 godzin – Teoria psychopatologii i diagnozy nozologicznej (dla wszystkich uczestników niebędących lekarzami ze specjalizacją psychiatryczną)

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA

Praktyczna część szkolenia składa się z ćwiczeń, form konwersatoryjno-warsztatowych oraz metod interaktywnych.
Kształcenia umiejętności praktycznych odbywa się w zakresie poszczególnych podejść w psychoterapii, spójnych z poszczególnymi nurtami:

 • 140 godzin – Dialog terapeutyczny – kształcenie umiejętności praktycznych.
 • 50 godzin – Superwizja grupowa pierwszych przypadków
 • 250 godzin – Doświadczenia własne - kształtowanie samoświadomości i analiza własnego funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej

zapis na kurs

ORGANIZACJA SZKOLENIA PTP

Szkolenie dla przyszłych psychoterapeutów organizowane jest przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (Kurs odbywa się we Wrocławiu lub w Warszawie), która od 2012 roku posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kurs z psychoterapii przygotowuje i umożliwia przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego PTP.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.